راهنمای سایز انگشتر

راهنمای سایز انگشتر

میتوانید با یک تکه نخ سایز انگشتر خود را پیدا کنید . ۱-نخ را به دور انگشت خود پیچیده (نخ را بطور معمولی دور انگشت ، به صورت کاملا چسبیده به انگشت بکشید ، بصورتی که نخ آزاد نباشد .) ۲- سپس نخ را اندازه گیری کنید و از جدول زیر سایز انگشتر خود را پیدا کنیدمیتوانید با یک تکه نخ سایز انگشتر خود را پیدا کنید . ۱-نخ را به دور انگشت خود پیچیده (نخ را بطور معمولی دور انگشت ، به صورت کاملا چسبیده به انگشت بکشید ، بصورتی که نخ آزاد نباشد .) ۲- سپس نخ را اندازه گیری کنید و از جدول زیر سایز انگشتر خود را پیدا کنیدمیتوانید با یک تکه نخ سایز انگشتر خود را پیدا کنید . ۱-نخ را به دور انگشت خود پیچیده (نخ را بطور معمولی دور انگشت ، به صورت کاملا چسبیده به انگشت بکشید ، بصورتی که نخ آزاد نباشد .) ۲- سپس نخ را اندازه گیری کنید و از جدول زیر سایز انگشتر خود را پیدا کنیدمیتوانید با یک تکه نخ سایز انگشتر خود را پیدا کنید . ۱-نخ را به دور انگشت خود پیچیده (نخ را بطور معمولی دور انگشت ، به صورت کاملا چسبیده به انگشت بکشید ، بصورتی که نخ آزاد نباشد .) ۲- سپس نخ را اندازه گیری کنید و از جدول زیر سایز انگشتر خود را پیدا کنیدمیتوانید با یک تکه نخ سایز انگشتر خود را پیدا کنید . ۱-نخ را به دور انگشت خود پیچیده (نخ را بطور معمولی دور انگشت ، به صورت کاملا چسبیده به انگشت بکشید ، بصورتی که نخ آزاد نباشد .) ۲- سپس نخ را اندازه گیری کنید و از جدول زیر سایز انگشتر خود را پیدا کنید